Polaroid
wapste đã chuyển sang địa chỉ ayemm.net hãy bấm vào đây để vào wapsite.ayemm.net cập nhật game, truyện mới liên tục
GB|Music|BlogHOME
- 07-08-20 21h57'

http://ayemm.hexat.com
Doi ban
@@. ./)/)
(^_^)(^-^*)
**.. @@
You are...
.- " '-.,.' " -.
!. You are .!
".Sweetly."
'"-.,.-'"
Tho bong
(")..(")
( ' o ' )
(")----(")
("")--("")
Kity
o,,o
( ' o ' )
> " " >
('")('")
Gau truc
() ".'." ()
( .(^). )
(o) (o)
I have..
.../)/) I HAVE
=( ';' )= YOU
,,("),("),, D
Hello
_.( ' '"()
(''( 'o' , )
_.(" )( ")).)
I love u
o,,,,o./),/)
( ' ; ' )( ' ; ' )
(,,)--(,,)(,,)--(,,)
Honey!
. - . . -,- . . - .
! " " " !" " " "!
"- .,.- '- .,.- "
Da tinh
.-..-. /)./) .-.,.-.
"+" ( ' ; ' ) "+"
.-..-. c( ..c ).-..-.
"+" _.oo. "+"
Am ap

o,o (>"<)
( ':' )o'' , " )
(")(")(")("")(,,)

Just for you
( "v" ) . /)/)
_ 'v' . ( =';'= )
Just ( , ("") , )
For you(") (")

Trang chu

Top - Hỗ Trợ - Video - Thư Viện
C-STATU-ON
© 2009 - 2020 AyEmm.Net